Fõmenü

Címlap
Bemutatkozás
Megyei hivatal
Járási földhivatalok
Földvédelem
Üvegzseb
Település sorrend
Határszemle 2013
2013. június 10.
cimer
Somogy Megyei
Kormányhivatal
 FÖLDHIVATAL

 

 határszemle tájékoztató 2013.

 

A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) elõírásai valamint a VM. Földügyi és Térinformatikai Fõosztályának FF.873/2013. számú utasítása és a határszemle ellenõrzések megszervezéséhez és végrehajtásához kiadott útmutatójában foglaltak alapján a 2013. évi határszemle ellenõrzéseket a Földhivatalok 2013.05.27. és 2013.10.5. közötti idõszakban hajtják végre.

A határszemléket a megye erdõ nélküli termõterületének (322 ezer hektár) 10 %-án, 32,2 ezer hektár területen kell végrehajtani.

 A határszemle ellenõrzések fõ feladatai:

1.) Szûkebb értelemben vett határszemle: A határszemlén elsõsorban olyan hatósági ellenõrzõ tevékenységet értünk, melynek során a földhivatal, a mezõgazdasági termelésre alkalmas, termõföld mûvelési ágban (szántó, rét, legelõ, gyümölcsös, kert, stb.) nyilvántartott területeken a hasznosítási, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítését ellenõrzi.

 A fent leírtak alapján a határszemle, mint hatósági ellenõrzés részei:

-         a hasznosítási kötelezettséget megszegõ földhasználókkal szemben a földhivatal önállóan alkalmazza a hatáskörébe tartozó hatósági intézkedéseket (felszólítás, bírságolás stb.),

-         a földhivatal más szervet intézkedés végett megkeres.

Hasznosítási kötelezettségének a földhasználó a mûvelési ágnak megfelelõ termeléssel, vagy termelés nélkül, a földterület folyamatos gyommentesen tartásával tehet eleget. Ültetvény esetében a hasznosítási kötelezettség csak termelés folytatásával teljesíthetõ. A parlagfû elleni védekezés keretében a gazdálkodónak meg kell akadályoznia a parlagfû növény virágbimbós állapotának kialakulását és azt a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.

2.) Tágabb értelemben vett határszemle: Az elõzõ pontban leírtakon kívül a földhivatal a következõ helyszíni ellenõrzési feladatokat hajtja végre:

-          a parlagfû elleni hatósági védekezés helyszíni ellenõrzési munkáit, amelyeket 2013. július 1-tõl, a határszemle ellenõrzésekkel párhuzamosan kell lefolytatni. [az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bek.-ben foglaltak szerint];

-         ellenõrzi a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezõségét [az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 27. § (1) bek; 28. § (3)-(4) bek; Tfvt. 3. §];

-         felméri az újrahasznosítást igénylõ, arra alkalmas területeket [Tfvt. 6. § (1) bek.], ellenõrzi a más célú hasznosítás megszüntetését [Tfvt. 6. § (2), (4) bek.];

-         ellenõrzi az idõleges más célú hasznosításra kiadott engedély lejárta után a termõföld eredeti állapotba történõ helyreállítását [Tfvt. 14. § (2) és (4) bek.];

-         ellenõrzi a bejelentési kötelezettség alá esõ, a használati jogok gyakorlásával összefüggõ termõföld-igénybevétel határidõben történt bejelentését [Tfvt. 14. § (5) bek.];

-         ellenõrzi, hogy a más célú hasznosítás megkezdésének napját az igénybevevõ elõzetesen bejelentette-e a földhivatalnak; [Tfvt. 9. § (3) bek.]

-         feltárja az engedély nélküli más célú hasznosításokat és ezzel kapcsolatosan eljárást indít [Tfvt. 16. §-17. §];

-         ellenõrzi a termõföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén elrendelt eredeti állapot helyreállítását [Tfvt. 17. § (4) bek.];

-         ellenõrzi a földminõsítési mintatereket [a földminõsítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet 8-9. §-a];

-         ellenõrzi a földhasználók bejelentési kötelezettségének teljesítését a földhasználati nyilvántartásba [a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 25/B. § (2) bek.];

-         tételesen ellenõrzi a beruházási területeken a mellékhasznosítási, illetve az ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítését [Inytv. Vhr. 62/A-B §];

-         megvizsgálja, felméri a termõföldek strukturális elemeinek – mezei utak, vízelvezetõ árkok – állapotát.

 

A határszemle ellenõrzések alkalmával hasznosítatlan területek földhasználóit a földhivatal határidõ kitûzésével, a teljesítés elmaradása esetén várható szankciók ismertetésével, felhívja a hasznosítási kötelezettség teljesítésére. Amennyiben az utóellenõrzés idejére sem történik meg a termõföld hasznosítása és a mulasztás a földhasználó számára felróható, a hasznosítatlan terület AK értéke 2.000-es szorzatának megfelelõ bírság megállapítására kerül sor. Ha nincs a termõföldre bejelentett földhasználó, a földhivatal a haszonélvezõvel, illetve a tulajdonossal szemben jár el.

Az esetek meghatározó részében a Földhivatal az eljárás megindításáról végzést ad ki, illetve a mulasztót határidõ kitûzésével felhívja kötelezettségének teljesítésére.

Felszólítás nélkül és közvetlenül szankciók alkalmazásával jár el a Földhivatal a parlagfûvel fertõzött területek észlelése és a földvédelmi határozatokban elõírt bejelentési kötelezettség nem teljesítésekor.  

 Kaposvár, 2013. június 6.                                 

                                                                                        Molnár Gábor
                                                                             szakigazgatási szerv vezetõ

 

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2007-2019 AM FTF